Welkom bij SAA Vitaliteit

Via uw werkgever bent u aanvullend verzekerd voor inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. De regeling die door uw werkgever is aangeboden valt onder de werking van de Pensioenwet. In deze wet is onder andere de pensioencommunicatie geregeld volgens het model Pensioen123, in de vorm van zogenaamde lagen (Laag 1, Laag 2 en Laag 3). Zo kunt u als deelnemer zelf bepalen hoe gedetailleerd u de informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen wilt doornemen.


Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen123 bestaat uit drie lagen. In Laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen. In Laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen. En tot slot vindt u in Laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van SAA Vitaliteit.

Laag 1

De verzekering(en) waarvoor u door uw werkgever bent aangemeld wordt/worden aangemerkt als arbeidsongeschiktheidspensioen. De bepalingen in de Pensioenwet zijn daardoor van toepassing. Informatie over pensioen, inclusief arbeidsongeschiktheidspensioen, moet aan bepaalde eisen voldoen. De informatie is beschreven in Pensioen123 en wordt gegeven in 3 delen. Ieder deel wordt een laag genoemd. Meer informatie over Pensioen123 vindt u op www.pensioen123.nl.

SAA Vitaliteit voert deze regeling(en) uit.


Wat vindt u in Laag 1, 2 en 3?

Pensioen123 bestaat uit drie lagen. In deze eerste Laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen. In Laag 2 staat meer informatie over alle onderwerpen. Tot slot vindt u in Laag 3 de belangrijke documenten over het arbeidsongeschiktheidspensioen en SAA Vitaliteit, zoals de polisvoorwaarden.

Hieronder vindt u de algemene informatie voor de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u meer informatie over uw regeling(en)? Kies dan de regeling(en) die is/zijn vermeld in de brief die u van ons heeft ontvangen.

 • WGA-hiaat
 • WIA-excedent
 • WGA-excedent
 • IVA-excedent
 • WIA-35min

Wat krijgt u in deze regeling?

Uw werkgever sloot voor u de collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Met deze collectieve verzekering krijgt u een aanvullende uitkering als u volgens UWV arbeidsongeschikt bent.

Wilt u meer over uw arbeidsongeschiktheidspensioen weten? Kijk dan onder SAA Vitaliteit Archief en zoek de verzekering(en) die vermeld zijn in de door u ontvangen brief.


Wat krijgt u in deze regeling niet?

In deze regeling krijgt u geen ouderdomspensioen. U bouwt geen vermogen op in deze regeling. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.

Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner dan geen partnerpensioen en krijgen uw eventuele kinderen dan geen wezenpensioen. Het kan zijn dat u een partner- en/of wezenpensioen in een andere pensioenregeling heeft.

Wordt u ziek als u niet meer bij uw werkgever in dienst bent? Dan krijgt u uit deze regeling geen aanvulling op uw WIA-uitkering.


Hoe bent u verzekerd?

U bent op drie manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

 • De wettelijk regeling WIA. Dit is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Volgens deze wet krijgt u een uitkering als u langer dan twee jaar ziek bent. Op www.uwv.nl leest u meer over de WIA-uitkering.
 • Uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij SAA Vitaliteit. U bent hiervoor verzekerd via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen123.
 • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u misschien zelf heeft geregeld.

Bent u na twee jaar ziekte volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering WIA. De WIA is onder te verdelen in twee regelingen:

 • U bent meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt? Of u bent 80% of meer, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? U ontvangt dan een WGA-uitkering.
 • U bent 80% of meer en duurzaam arbeidsongeschikt. U ontvangt dan een IVA-uitkering.

Ondanks deze wettelijke uitkeringen, gaat u er in inkomen op achteruit als u arbeidsongeschikt bent. Daarvoor heeft uw werkgever de in de brief genoemde arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeringen bij SAA Vitaliteit voor u verzekerd.

Uw werkgever betaalt de premie voor uw regeling. Uw werkgever kan met u afgesproken hebben dat u de premie helemaal of voor een deel aan hem terugbetaalt. Deze premie staat dan op uw loonstrook.

Omdat de premie wordt afgetrokken van uw brutoloon, betaalt u hierover geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen.


Welke keuzes heeft u zelf?

Uw werkgever heeft voor deze regeling gekozen. Hij maakt de keuzes voor deze regeling.


Hoe zeker is uw uitkering?

In de door u ontvangen brief leest u of uw regeling waardevast is. In dat geval wordt uw uitkering elk jaar op 1 januari met de afgesproken indexering verhoogd. Als in de brief staat dat de regeling gelijkblijvend is, dan wordt uw uitkering niet verhoogd.
Hieronder ziet u wat de afgelopen vier jaar de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten was. Zo kunt u vaststellen in hoeverre de uitkering bij arbeidsongeschiktheid waardevast is.

Jaar Prijsstijging
2017 1,40%
2016 0,32%
2015 0,64%
2014 0,98%

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van hoeveel u nog wel kunt werken en hoeveel u daarmee verdient.


Welke kosten maken wij?

SAA Vitaliteit maakt kosten om de regeling uit te voeren. Deze kosten hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering.


Wanneer moet u in actie komen?

Als u ziek wordt, meldt u dit bij uw werkgever.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Let op: Uitkering uit deze regelingen is daarin niet opgenomen.

Heeft u vragen, zijn uw gegevens niet juist of bent u arbeidsongeschikt geworden? Neem dan contact op met uw werkgever.

Laag 2

Pensioen123 bestaat uit drie lagen. In deze Laag 2 staat meer informatie over alle onderwerpen. In Laag 3 vindt u de belangrijke documenten over het arbeidsongeschiktheidspensioen en SAA Vitaliteit, zoals de polisvoorwaarden.

Hieronder vindt u de algemene informatie voor de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u meer informatie over uw regeling(en)? Kies dan de regeling(en) die is/zijn vermeld in de brief die u van ons heeft ontvangen.

 • WGA-hiaat
 • WIA-excedent
 • WGA-excedent
 • IVA-excedent
 • WIA-35min

Wat krijgt u in deze regeling?

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de zogenaamde loondoorbetaling door uw werkgever.

Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan beoordeelt UWV of uw werkgever en u zich wel voldoende hebben ingespannen om u aan het werk te houden. UWV stelt vervolgens bij u de mate van arbeidsongeschiktheid vast en de duurzaamheid daarvan. Op basis daarvan bepaalt UWV of u recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de hoogte van deze uitkering. De uitkering wordt gebaseerd op een wettelijk gedefinieerd dagloon en is gemaximeerd.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als u na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een wettelijke WIA-uitkering. De WIA kent twee verschillende soorten uitkering, de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Voor het vaststellen van de hoogte van de WIA-uitkering houdt UWV onder andere rekening met het maximum uitkeringsloon WIA, ook wel het maximum dagloon genoemd.

Wilt u meer over uw arbeidsongeschiktheidspensioen weten? Kijk dan onder SAA Vitaliteit Archief en zoek de verzekering(en) die vermeld zijn in de door u ontvangen brief.

Let op: neemt u via uw werkgever ook deel in een regeling met een uitkering bij uw pensionering en/of een uitkering aan uw eventuele partner en/of kinderen als u overlijdt? Daarbij kan ook een regeling met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn. U ontvangt hiervan een apart pensioenoverzicht van uw pensioenuitvoerder.


Wat krijgt u in deze regeling niet?

In deze regeling krijgt u geen ouderdomspensioen. U bouwt geen vermogen op in deze regeling. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.

Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw partner geen partnerpensioen als u overlijdt. In deze regeling krijgen uw kinderen geen wezenpensioen als u overlijdt. Het kan zijn dat u een partner- en/of wezenpensioen in een andere pensioenregeling heeft.

Als u arbeidsongeschikt wordt nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever, krijgt u geen aanvulling op uw wettelijke uitkering.


Hoe bent u verzekerd?

U bent op drie manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

 • De wettelijk regeling WIA. Dit is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

  Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan kijkt UWV of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. UWV stelt bij u de mate van arbeidsongeschiktheid vast en de duurzaamheid daarvan. Op basis daarvan bepaalt UWV of u recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De uitkering wordt gebaseerd op een wettelijk gedefinieerd dagloon en is gemaximeerd.

  Na de beoordeling van het recht op uitkering zijn de volgende situaties mogelijk:

  • U krijgt geen uitkering
   U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U krijgt geen uitkering.

  • U krijgt een WGA-uitkering
   U bent gedeeltelijk, voor minimaal 35%, arbeidsongeschikt. Of u bent volledig (voor meer dan 80%) arbeidsongeschikt maar niet duurzaam. U krijgt dan een uitkering vanuit de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De WGA is onderdeel van de WIA.

  • U krijgt een IVA-uitkering
   U bent duurzaam en ook volledig (voor meer dan 80%) arbeidsongeschikt. En UWV verwacht dat er geen mogelijkheden zijn om uw arbeidsongeschiktheid te beperken en dat u in de komende vijf jaar niet meer kunt gaan werken. Dan krijgt u een uitkering vanuit de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). De IVA is onderdeel van de WIA.
   Op www.uwv.nl leest u meer over de WIA-uitkering.

 • Uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij SAA Vitaliteit. U bent hiervoor verzekerd via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen123.

 • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u misschien zelf heeft geregeld. Als uw werkgever voor u geen arbeidsongeschiktheidspensioen heeft afgesloten of dit arbeidsongeschiktheidspensioen is (in uw ogen) niet voldoende, dan kunt u het zelf aanvullen.

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Via deze wet krijgt u een uitkering van de overheid. De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • Een WGA-uitkering
  Bent u gedeeltelijk, voor minimaal 35%, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een WGA-uitkering.

 • Een IVA-uitkering
  Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een IVA-uitkering.

Ondanks deze wettelijke uitkeringen kan het zijn dat uw inkomen achteruit gaat als u arbeidsongeschikt bent.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen dat uw werkgever heeft geregeld zorgt voor een aanvulling op uw WIA-uitkering.

Als u bij aanvang van deze pensioenregeling uw werkzaamheden niet volledig kunt uitvoeren, u bent niet volledig arbeidsgeschikt, kunt u (nog) niet deelnemen aan de regeling.

Is bij aanvang van uw deelname aan deze pensioenregeling te verwachten dat u op korte termijn arbeidsongeschikt zal raken, en moet u uw werkzaamheden binnen zes maanden staken, dan kunnen wij een uitkering weigeren.

Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioenregeling. Het kan zijn dat u zelf ook een deel betaalt, de zogenaamde werknemersbijdrage. Deze bijdrage wordt ingehouden op uw loon. Als u zelf meebetaalt aan de premie, staat dat ook op uw loonstrook. Het bedrag dat u betaalt is fiscaal aftrekbaar. U betaalt er geen loonbelasting over. De uitkering is wel fiscaal belast.


Welke keuzes heeft u?

Dit arbeidsongeschiktheidspensioen biedt u geen keuzemogelijkheden. Het is een collectieve regeling. Uw werkgever heeft voor alle medewerkers de keuze bepaald.


Hoe zeker is uw uitkering?

Indexatie

Als uw werkgever een indexatie heeft meeverzekerd vindt u deze in de door u ontvangen brief. Het leven wordt vaak duurder. De koopkracht van de uitkering wordt dan minder. Om u hierover te informeren, hebben wij hieronder de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten vermeld van de afgelopen vier jaar.

Jaar Prijsstijging
2017 1,40%
2016 0,32%
2015 0,64%
2014 0,98%
Welke risico’s zijn er?

UWV bepaalt of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De aanvulling die u via uw werkgever ontvangt, volgt de beslissing van UWV. Zolang UWV beslist dat u recht heeft op deze uitkering, ontvangt u van ons deze aanvulling.


Welke kosten maken wij?

SAA Vitaliteit maakt kosten om de regeling uit te voeren. Deze kosten hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering.


Wanneer moet u in actie komen?

Als u arbeidsongeschikt wordt.
De eerste twee jaar dat u ziek bent, betaalt uw werkgever uw loon door. U krijgt minimaal 70% van uw loon. Dit loon kan gemaximeerd zijn, kijk daarvoor in uw arbeidsovereenkomst of cao. Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan beoordeelt UWV of en in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever informeert ons over uw arbeidsongeschiktheid. Wilt u daarom uw werkgever op de hoogte houden?

Als u buiten Nederland woont of gaat wonen.
Verhuist u vanuit Nederland naar het buitenland? Of woont u al buiten Nederland en binnen het buitenland verhuist u? Geef dan uw nieuwe adres door aan uw werkgever en aan SAA Vitaliteit.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen.
Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Geef dan uw nieuwe gegevens door aan uw werkgever. Uw werkgever informeert ons als dit nodig is voor de uitvoering van de pensioenregeling. Zodoende kunnen wij u jaarlijks informeren over deze pensioenregeling. Of kunnen we de uitkering juist verstrekken.

Bekijk hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: Wat in deze regeling is verzekerd, is daarin niet opgenomen.

Heeft u vragen over deze collectieve regeling? Neem dan contact op met uw werkgever. Heeft u andere vragen stuur dan een e-mailbericht naar acceptatie@saavitaliteit.nl

Laag 3

In deze Laag 3 vindt u belangrijke documenten over het arbeidsongeschiktheidspensioen via SAA Vitaliteit, zoals de polisvoorwaarden. U vindt deze in het SAA Vitaliteit Archief.

Contact over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of uitkering

Heeft u vragen over de door uw werkgever afgesloten collectieve regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.


Wijzigingen in uw tenaamstelling of adresgegevens

Neem contact op met uw werkgever. Uw werkgever informeert ons als dit nodig is voor de uitvoering van de pensioenregeling. Zodoende kunnen wij u jaarlijks informeren over deze pensioenregeling.


Voorbeeld Laag 1

Voorbeeld Laag 1 SAA Vitaliteit


Voorbeeld Laag 2

Voorbeeld Laag 2 SAA Vitaliteit

Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen en dekkingsbevestiging

Sommige aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden aangemerkt als een pensioenregeling, een arbeidsongeschiktheidspensioen. De bepalingen van de Pensioenwet zijn hierop van toepassing. Verzekeraars en pensioenfondsen moeten hun verzekerden informeren over hun pensioensregeling. Informatie over pensioen, inclusief arbeidsongeschiktheidspensioen, moet aan bepaalde eisen voldoen. De informatie is beschreven als Pensioen123 en wordt gegeven in 3 delen. Ieder deel wordt een laag genoemd. In andere delen van deze website vindt u meer informatie over Pensioen123.

Voor aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die onder de werkingssfeer van de Pensioenwet vallen wordt jaarlijks een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen afgegeven.

Voor aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die niet als arbeidsongeschiktheidspensioen worden aangemerkt wordt geen Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen verstrekt.


Wat is een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen?

U ontvangt een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen als uw werkgever een pensioenregeling, zoals een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen, voor u heeft afgesloten en deze onder de werkingssfeer van de Pensioenwet valt. Met dit overzicht kunt u zien waarop u recht heeft in geval van arbeidsongeschiktheid. Het overzicht geldt uitsluitend voor één specifieke regeling. Zijn er voor u meer regelingen afgesloten? Bijvoorbeeld omdat u individueel of collectief via uw werkgever gebruik maakt van andere (aanvullende) voorzieningen? Dan ontvangt u per regeling/voorziening een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen of Uniform Pensioenoverzicht. U kunt deze overzichten dan vergelijken of optellen. Zo krijgt u beter inzicht in u financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid of pensioneren.


Waarom krijg ik een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen?

Een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen is wettelijk verplicht voor producten die vallen onder de werkingssfeer van de Pensioenwet. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben samen het Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen ontwikkeld. Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken nu hetzelfde uniforme overzicht.


Wat is een dekkingsbevestiging?

U ontvangt een dekkingsbevestiging als uw werkgever voor u een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten en dit product niet valt onder de werkingssfeer van de Pensioenwet.


Waarom krijg ik een dekkingsbevestiging?

U ontvangt een dekkingsbevestiging als uw werkgever voor u een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Het is een bevestiging dat SAA Vitaliteit u heeft geaccepteerd als deelnemer aan de regeling.

Daarnaast heeft u, of zijn er voor u, mogelijk nog andere aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgesloten. Voor het totale overzicht bij arbeidsongeschiktheid is een volledig overzicht gewenst.


Voor welke producten ontvangt mijn een medewerker werknemer een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen of dekkingsbevestiging?

In onderstaand productoverzicht geven wij weer of u een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen of een dekkingsbevestiging van SAA Vitaliteit ontvangt.

Dekkingsbevestiging Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen
WGA hiaat Uitgebreid WIA/WGA/IVA excedent
WGA hiaat (basis)

De verzekeringsvorm WIA 35min kent zowel varianten die onder de werkingssfeer van de Pensioenwet vallen als varianten die daar niet onder vallen.


Toelichting op verzekeringsvormen waarvoor een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verstrekt

De uitkering van een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ‘slechts’ gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid, het zuivere arbeidsongeschiktheidsrisico. Het inkomen wordt slechts gedeeltelijk aangevuld door de uitkering.


Toelichting op verzekeringsvormen waarvoor een dekkingsbevestiging wordt verstrekt

De uitkering van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, die niet vallen onder werkingssfeer van de Pensioenwet, houdt niet alleen rekening met de mate van arbeidsongeschiktheid maar ook met het zogenaamde arbeidsmarktrisico. Er wordt veelal eerder en een hogere uitkering verstrekt.


Hoe vaak ontvang ik een Overzicht Arbeidsongeschiktheidspensioenen/of een dekkingsbevestiging?

Jaarlijks worden deze overzichten verstrekt. Het kan zijn dat u meerdere Overzichten Arbeidsongeschiktheidspensioen en/of dekkingsbevestigingen ontvangt. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere regelingen/verzekeringen voor/door u zijn afgesloten.